Menu

Børnepolitik

Hammel GF Fodbold - Børnepolitik  - Børn i alderen 3-12 år

I Hammel GF Fodbold ønsker vi, at vores børn trives og færdes i et trygt miljø, hvor de kan føle sig som en del af et fællesskab. Derfor er det vigtigt for os, at vi har et fælles sæt spilleregler som både spillere, trænere såvel som frivillige og forældre kan følge i bestræbelsen på, at skabe de bedste rammer. Det er
vigtigt, at både børn og voksne har klare rammer at forholde sig til, for det forpligter alle til at arbejde for vores fælles opgave, at sikre et sundt trivselsmiljø, hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt.

I Hammel GF Fodbold agerer vi i overensstemmelse med DBU’s børnesyn. Dette betyder i korte træk, at børnene er i centrum i klubben. Vi bestræber os på at efterleve dette børnesyn, hvor alle børn har rettigheder, og at vi som voksne giver dem nogle løfter, så de får de bedste mulige vilkår, for at have det
sjovt og trives, når de er i klubben. Vores børnetræning tager derfor også udgangspunkt i DBU’s til enhver tid gældende anbefalinger for aldersgrupper. Du kan læse mere om rettighederne og løfterne her: 

DBU's børnerettigheder  (dbujylland.dk)
DBU's 10 børneløfter. (dbujylland.dk)

OBS! Vi gør opmærksom på, at vi indhenter den lovpligtige børneattest på alle klubbens trænere, lige så snart de er tilknyttet klubben.

Er der spørgsmål vedr. Hammel GF Fodbold børnepolitik, eller har man kendskab til tilfælde af overtrædelser eller mistanke om mistrivsel så kontakt venligst:
Fodbold Formand Jesper Søndergaard Balker på mail jsb@hgfhammel.dk
Ungdomsudvalgsmedlem Flemming G. Sørensen på mail flemminggodthaab@hgfhammel.dk
Børneudviklingstræner Tobias Nielsen på mail Tobias1803@outlook.dk

Omklædningsrum
Trænerens færden i omklædningsrummet Både børn og voksne skal trygt kunne bruge omklædningsrummene i vores klub. Det betyder også, at der er klare regler for brugen heraf. Voksne må ikke opholde sig på to-mands hånd med spillere i klubbens omklædningsrum, ligesom det er gældende i klubbens øvrige lokaler. Spillersamtaler bør derfor finde sted i et mere offentligt rum. Taktikmøder eller lignende må gerne ske i omklædningsrummet, såfremt det er med/for hele holdet. Vi bestræber os på, at der er en kvindelig leder på alle pigehold.

Brug af mobiltelefoner i omklædningsrummet
Børn har ret til kropslig integritet og tryghed og til at anvende omklædningsfaciliteter uden bekymringer om kameraer på mobiltelefoner eller lignende. Derfor må disse ikke anvendes under omklædning.

Aldersgrænse for unisex omklædning
Vi har i Hammel GF Fodbold ingen omklædning på tværs af køn, uanset alder. Dette er for at tilgodese både piger og drenge og med respekt for det faktum, at nogle børn udvikler sig tidligere end andre. Er der tale om et hold med blandet køn, opfordrer vi til, at træneren hjælper med at finde omklædningsrum til begge køn. Alternativ er, at omklædningen foregår på skift.

Brug af sociale medier
Kommunikation mellem træner og hold i f.eks. facebookgrupper
Det er tilladt for en årgang eller et hold, at oprette en facebookgruppe, hvor alt kommunikation finder sted. Disse grupper er lukkede grupper, hvorfor det kun er forældre og trænerstaben, der er medlemmer. I disse grupper kan træningsplaner, kampkalender, ændring af tider mm. finde sted. Da vi har med børn at gøre, som ikke selv er på Facebook, forventer vi derfor, at informationen videregives til de børn, der er på det respektive hold.

Ansvar for den gode tone i facebookgrupper
Én af grundene, til at vi opretter facebookgrupper, er for at skabe en fælles platform, hvor vi kan samle alt information omkring børnenes hold på ét sted. Dette i et håb om, at gøre det så nemt som muligt for forældre samt for vores trænere og frivillige. Alle skal derfor hjælpe til med at bevare den gode stemning i grupperne, da dette er et fælles ansvar. Det er tilladt at have forskellige holdninger til nogle ting, men vi ønsker ikke, at disse grupper bliver platform for diskussioner. Vi anbefaler derfor, at man ringer til træneren/forældrene, hvis man har brug for udbedring af noget. Skulle der mod forventning forekomme heftige diskussioner, som udvikler sig til enten mobning eller andet og som ikke stoppes, så er det i sidste ende træneren, som er administrator på gruppen, der har mandat til at udelukke folk fra gruppen. Det er dog forinden da, trænerens ansvar at få lukket den dårlige stemning hurtigst muligt. Udelukkelse af gruppen vil derfor altid ske som sidste mulighed. Kommunikation mellem træner og den enkelte spiller Da både børn og voksne skal føle sig trygge med kommunikationen, skal kommunikationen mellem træner og den enkelte spiller, altid gå igennem forældrene enten via telefon, sms eller Messenger. Hvis en træner skal tale direkte med spilleren, opfordrer vi derfor til, at vedkommende først tager kontakt til forældre, for derefter at tale med barnet. 

Generelt anbefaler vi, at kommunikation mellem trænere og forældre også sker igennem samme kilder. Det er dog også tilladt at henvende sig via e-mail til trænere eller forældre.

Trænere/frivillige/lederes adfærd omkring børn
Privat kontakt til børn udenfor klubben
For at imødekomme både børn og voksne, anbefaler vi ikke, at man som træner, frivillig eller leder, tager direkte kontakt til børnene uden for klubben. Der kan dog være undtagelser, såfremt man er nær ven af familien, og andre aftaler er lavet med forældrene. Skulle man uden for klubbens interesse, have brug for at komme i kontakt med børnene, så anbefaler vi, at dette også gøres igennem forældre. Med respekt for, at dette foregår udenom klubben, så anser vi det for vigtigt, da det det er en hårfin balance mellem, hvornår klubben er involveret eller ej.

Besøg hos/af børn udenfor klubben
Det er i Hammel GF Fodbold ikke tilladt, at man som træner, frivillig eller leder besøger børnene privat. Hvis der mod forventning skulle komme en situation, hvor dette er nødvendigt, skal dette vendes med i første omgang forældrene, men også klubben. En situation kunne være ved længerevarende sygdom eller skadesforløb. Her bedes det aftales med forældre og klub, at man på vegne af holdet besøger barnet.

Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture
I Hammel GF Fodbold regi ønsker vi, at børnene får en masse sjove og gode oplevelser som fodboldspiller. Derfor er det vigtigt for os, at børnene også tilbydes forskellige former for turneringer. Nogle turneringer indebærer også muligheden for overnatning. Vi har stor erfaring med, at disse turneringer kommer børnene til gode, da de udvikles, modnes og skaber relationer til de andre børn på en anden måde end i dagligdagen. Disse ture har til formål at styrke fællesskabet på holdet. Når en sådan overnatning finder sted, vil trænerne til de forskellige hold deltage og have ansvaret for børnene. Derudover vil der altid blive opfordret til, at nogle forældre deltager, så der er flere voksne til stede, heriblandt både kvinder og mænd. Der vil altid være voksne til stede med opsyn på børnene. Dette gælder også, når der skal soves. Her vil
forældre og trænere ligeledes være i samme sovesal, så ingen børn føler sig alene.

Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn
Som voksen er man forbilleder for børnene, og det er derfor også vigtigt, at vi opfører os ordentligt overfor hinanden, som vi også ønsker vores børn skal være over for deres venner og veninder. Husk derfor at tale i et ordentligt sprog og være imødekommende over for hinanden, i særdeleshed når vi er i nærheden af børnene.

Retningslinjer for acceptabel fysisk kontakt
Da børn er børn, og nogle børn reagerer forskelligt fra andre, er der også forskellige måder at henvende sig til børnene på som træner. Man må i Hammel GF Fodbold ikke gribe fat i børn, slå eller sparke, uanset hvad barnet har gjort eller sagt. Trænere og ledere må ikke bruge fysisk magt over for børn på nogen måde. Det er tilladt under træning og kamp at give børnene en high five, skulderklap eller lignende, da dette er med til at understrege børnene i, at de gør det godt, og det vil være med til at give dem en følelse af at være god.

Sprogbrug, voksne til børn
Børn lærer af voksne, og derfor er det som voksen vigtigt, at vi taler pænt og tænker over de ting, vi taler med børnene om, samt de måder vi formulerer os på. I Hammel GF Fodbold holder vi os fra at bande, råbe  eller tale grimt til børnene.

Sprogbrug børn imellem
Det er dit ansvar som træner, leder eller frivillig at sørge for, at tonen er god mellem børnene. Opfanger man et skænderi eller et grimt sprogbrug, er det som voksen dit ansvar, at få det stoppet på en god måde. Sørg for at fortælle dit hold/dine børn vigtigheden i et godt fællesskab på holdet, så disse situationer ikke opstår.

Ros vs. Ris
Det er i alles bedste interesse, at børnene i Hammel GF Fodbold har det godt, når de er i klubben. Dette er både på og uden for banen. Det er vigtigt, at børnene får den ros, de fortjener. Som en del af børnesynet, skal børnene have det sjovt, og det har de ikke, hvis de får en masse skæld ud, for det de laver. I Hammel GF Fodbold går vi ind for, at børn lærer af deres fejl og at man som træner, leder og frivillig hjælper og guider dem mod at gøre tingene korrekt. Husk at rose spillerne når de gør noget godt, tag jer tid til at fortælle dem, at det er fedt, det de laver. Omvendt, skælder vi dem ikke ud, nå de prøver. Vi roser dem for forsøget og fortæller dem, hvordan de også kan løse opgaven.

Belønning vs. Straf
I Hammel GF Fodbold går vi ikke ind for hverken belønninger eller straf. Det betyder, at vi ikke belønner for flest scorede mål eller andet, hvor nogle børn kan føle sig forbigået. Omvendt straffer vi heller ikke med ekstra ture rundt om banen, en plads på bænken eller lignende, når man ikke rammer målet. Det er trænerens sunde fornuft, der bruges i træningen, for at få det bedste ud af børnene. Husk at børnene går til fodbold, fordi de synes det er sjovt, og de kan være sammen med deres venner.

Mobning eller mistrivsel
Procedure ved henvendelser om mobning og mistrivsel
I Hammel GF Fodbold tager vi mobning og mistrivsel meget seriøst, da vi ønsker, at alle vores børn er glade og trives i klubben og det fællesskab som skabes igennem fodbolden. Får vi henvendelser herom eller er vi selv opmærksomme på, at det finder sted, er der flere scenarier som kan komme i spil, alt afhængig efter situationen. For det første er det vigtigt for os at informere forældrene til barnet, som enten mobbes eller mistrives i klubben. Her vil vi tage en snak og drøfte de næste skridt. Drejer det sig om mobning fra en enkelt person, vil denne person samt forældrene hertil også blive kontaktet for et møde. Drejer mobningen sig om større grupper, vil vi indkalde til forældremøde for hele årgangen. Et spillermøde kan også komme på tale. Det er vigtigt at understrege, at proceduren er afhængig af situationen, og hvad barnet og
forældrene ønsker.

Ansvarlige i bestyrelsen
I bestyrelsen har vi to ansvarlige personer, når det kommer til mobning og mistrivsel. Ved spørgsmål omkring dette, kontakt venligst Fodbold Formand Jesper Søndergaard Balker på mail jsb@hgfhammel.dk eller ungdomsudvalgsmedlem Flemming G. Sørensen på mail flemminggodthaab@hgfhammel.dk

Kontaktpersoner
Bliver dit barn mobbet, har du set eller hørt om mobning blandt andre børn eller har du erfaret mistrivsel hos et barn, så kontakt venligst Børneudviklingstræner Tobias Nielsen på mail Tobias1803@outlook.dk

Seksuelle krænkelser
Procedure ved mistanke eller henvendelse om seksuelle krænkelser
Henvendelser eller mistanke om seksuel krænkelse vil blive drøftet i klubbens bestyrelse samt med de involverede parter. Først og fremmest forældrene til det barn, der føler sig krænket. I Hammel GF Fodbold er dette en meget alvorlig ting, og det er derfor vigtigt, at vi undersøger sagerne i dybden. Vi vil i klubben derfor altid alliere os med vores klubrådgiver hos DBU, samt med DIF, som har personer, der arbejder med dette til dagligt.

Ansvarlige i bestyrelsen
I bestyrelsen har vi to ansvarlige personer, når det kommer til seksuelle krænkelser. Ved spørgsmål omkring dette, kontakt venligst Fodbold Formand Jesper Søndergaard Balker på mail jsb@hgfhammel.dk eller ungdomsudvalgsmedlem Flemming G. Sørensen på mail flemminggodthaab@hgfhammel.dk

Kontaktpersoner
Er dit barn udsat for seksuel krænkelse i klubben, har du set eller hørt om det blandt andre børn eller er du bevidst om det hos et barn, så kontakt venligst Børneudviklingstræner og Head Of Coaching.

      

Luk